Algemene voorwaarden

§ 1 Geldigheid van de algemene verkoopvoorwaarden

De hieronder vermelde algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle verkoopkanalen van de verkoper. Er kan alleen van deze algemene verkoopvoorwaarden afgeweken worden wanneer hier uitdrukkelijk schriftelijke overeenstemming over bereikt is. Voor deze voorwaarden geldt het duitse recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht.

§ 2 Ontbindende voorwaarden:

Als gebruiker bent u onder § 13 van het BGB niet meer aan uw bestelling gebonden wanneer u binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de waren uw bestelling herroept. Om te kunnen herroepen moet u een schriftelijke reden (een E-mail, bijvoorbeeld aan amacabinet@googlemail.com voldoet) opgeven of de waren terug zenden op risico van AMA. Om de termijn te eerbiedigen is het voldoende op tijd uw schrijven te zenden aan:

AMA Schoener Wohnen GmbH
An de Baek 2
D-21516 Schulendorf / Germany
Fon: +49 4155 6635
Fax: +49 4155 811251

www.vitrinekasten.eu
EMail: amacabinet@googlemail.com

Frankeert u het pakket a.u.b. voldoende om strafporto te vermijden. Wij vergoeden u het portobedrag per ommegaande. Wanneer u beschadigde waren of waren met gebruiksporen verstuurt, dan brengen wij u de wettelijke aftrek in rekening; u kunt dit vermijden door de waren te inspecteren of deze in de toestand verkeren zoals ze ter verkoop aangeboden worden en deze na inspectie zonder gebruiksporen in de orginele verpakking aan ons te retourneren.

Uitgesloten voor retournering zijn:
Waren die naar klantspecificaties vervaardigd werden of herkenbaar op persoonlijke wensen toe gesneden zijn of op basis van hun aard niet geschikt zijn voor een verzending of snel bederfelijk zijn of hun vervaldatum overschreden hebben.

Door het aanklikken van de knop "verzenden" in het bestelformulier gaat u een bindende bestelling aan voor de aangegeven waren. Onmiddelijk na ontvangst van uw bestelling wordt een bevestiging van de bestelling naar het adres van waar de bestelling geplaatst werd verzonden. De koopovereenkomst komt tot stand met het afgeven van de leveringsbevestiging of de levering van de waren.

§ 4 Verkoopprijs en bijkomende kosten.

(1) Geldig zijn de prijzen zoals aangeven in de verkoopaanbieding of opgegeven in het internet voor levering binnen Nederland en de EU.

(2) Portokosten en rembourskosten zijn voor rekening van de verkoper. Verpakkingsmateriaal wordt niet berekend.

(3) Bij uitzondering kunnen schriftelijk andere portokosten overeengekomen worden.

§ 5 Garantie

(1) Garantieaanspraken van de koper betreffende gebreken van de geleverde waren kunnen alleen geaccepteerd worden wanneer de koper deze gebreken schriftelijk aan de verkoper kenbaar gemaakt heeft binnen een termijn van hoogstens 14 dagen na ontvangst van de waren met inachtname van dat de reclamatie van de koper in ieder geval plaats gevonden heeft voor de verwerking van de waren.

(2) De garantie wordt verstrekt onder geldende de wettelijke voorwaarden waarbij de verkoper gerechtigd is bij gebreken van de geleverde waren waren na te leveren of deze te herstellen. Mocht het herstellen aantoonbaar onvoldoende blijken of in het geval dat de nageleverde waren eveneens aantoonbare gebreken vertonen dan kan de koper terugbetaling van de overeengekomen verkoopprijs verlangen.

§ 6 Levertijd en -termijn

(1) In de regel volgen leveringen binnen een termijn van 2 tot 7 dagen. Mocht er vertraging van de levering optreden, dan ontvangt u hierover bericht van ons.

(2) De levertijd staat onverbindelijk tenzij in de schriftelijke opdrachtbevestiging anders overeengekomen is. Wanneer de levertijd meer als 3 weken overschreden wordt, is de koper berechtigd na verstrijken van een passende naleveringstermijn van minstens 14 dagen af te zien van de koopovereenkomst. De naleveringstermijn moet schriftelijk vastgelegd worden.

§ 7 Betalingsvoorwaarden

In zo verre niet anders nadrukkelijk overeengekomen, dienen betalingen onmiddelijk na ontvanst van de factuur plaats te vinden. Betalingskorting wordt slechts verleend indien dit nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.

§ 8 In gebreke zijn van betaling door koper

(1) Wanneer de koper in gebreke van betaling is dan is de koper de verkoper betalingsrente verschuldigd in de hoogte van 4 % per maand over de koopprijs.

(2) Blijft de koper na meerdere maningen in gebreke van betaling of wordt de betaling bestreden door de koper, dan wordt een gerechtelijke incassoprocedure tegen de koper in werking gesteld. De hoogte van de te betalen koopprijs is daarop niet van invloed.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

(1) Op alle leveringen is het eigendomsvoorbehoud van toepassing. De geleverde waren blijven eigendom van de verkoper tot de koopprijs volledig voldaan is en overige vorderingen van de verkoper op de koper uit hoofde van de betreffende verkoopovereenkomst per geinde check of verzilverde wissel afgewikkeld zijn.

§ 11 Toepasselijk Recht en bevoegde Rechtbank

Alle uit de verkoopovereenkomst voortvloeiende verbintenissen en onenigheden worden afgewikkeld onder duits recht voor de rechtbank in wiens arrondissement de hoofdvestiging van de verkoper gevestigd is.

§ 12 Nietigheid van clausulen.

In het geval dat enkele bepalingen uit deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet beinvloed.